LOCALITATEA NATALĂ – IZVOR DE CULTURĂ ( ediția I – 17 mai 2017)


PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN

 LOCALITATEA NATALĂ – IZVOR DE CULTURĂ ( ediția I – 19 mai 2017)

 1. DENUMIREA PROIECTULUI – TITLUL

a)Titlul  proiectului : « LOCALITATEA NATALĂ , IZVOR DE CULTURĂ »

b)Tipul de educație  în care se încadrează : Domeniul cultural   ((integrat – literatură, arte vizuale)

c)Tipul proiectului :Proiect  județean.

 1. d) Data desfășurării : 19 mai 2017

 APLICANTUL

Coordonate de contact :

 INFORMAŢII DESPRE APLICANT

            Numele instituției/ unității de învățământ aplicante :

                        ȘCOALA GIMNAZIALA « NAUM RAMNICEANU »

Adresa completă : sat Corbi, comuna Corbi, str. Voicu Corvin, nr. 240, jud. Argeș, cod poștal 117285

Nr. de telefon/ fax  0248/ 580010

Adresa poșta electronică : e-mail    scoala.corbi@yahoo.com

  Persoane de contact ( nume, prenume, funcție, date de contact)

 COORDONATORI PROIECT :

            CRĂCIUN PETRUŢA –TATIANA, profesor pentru învățământul primar

e-mail   petruta_craciun@yahoo.com     , telefon : 0740760990   

            MOISESCU DANIELA CODRUŢA, profesor pentru învățământul primar

e-mail   tm_codra@yahoo.com   telefon : 0741055530

            GHINIŢA CRISTINA – CARMEN, profesor

e-mail  carmen_byx@yahoo.com,  telefon 0743773314

 CONTEXTUL:

Argumentarea proiectului propus:

MOTTO:
,,Poți să cutreieri lumea toată și să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic nu-i mai fermecător decât colțul de pământ pe care te-ai născut.” (Vasile Alecsandri)

Fiecare localitate rurală, dar nu numai, încă mai păstrează o seamă de valori spirituale locale, materializate prin obiceiuri, tradiţii, arhitectură, port popular, cântec tradiţional, zestre culturală care nu trebuie pierdută, ci descoperită, șlefuită, reliefată, remarcată.

Proiectul  răspunde  nevoilor de cunoaştere şi de promovare a valorilor culturale locale şi naţionale, asigurând prin diversitatea activităților propuse interdisciplinaritate  și interculturalitate, priorități ale unui demers instructiv-educativ modern.

În sprijinul realizării proiectului vin atât permanentizarea preocupării cadrelor didactice pentru conservarea și valorificarea patrimoniului cultural național, cât și realizarea unui schimb de experiență dintre profesori și elevi,  reprezentând căi de succes în promovarea și realizarea prezentului proiect.

Propunem acest proiect în ideea implicării şi sensibilizării elevilor pentru reconstituirea identităţii naţionale a poporului român, pe baza creatiilor literare și a creațiilor plastice.

 1. DESCRIEREA PROIECTULUI :

Avem obligaţia morală faţă de înaintașii noştri de a păstra şi transmite din generaţie în generaţie, prin toate mijloacele educaţionale care ne sunt la îndemână “zestrea de suflet”pe care am primit-o la naştere.  Proiectul nostru îşi propune să dezvolte în rândul elevilor capacităţi  de cunoaştere a tradiţiilor locale  şi de stimulare a curiozităţii pentru descoperirea acestora. Este important să-i sensibilizăm pe copii cu privire la păstrarea zestrei traditionale a neamului românesc, a protejării şi conservării acesteia, precum şi cunoaşterea partimoniului local. Ne dorim să cultivăm în rândul elevilor noştri abilităţi de comunicare în relaţiile interpersonale, educarea respectului faţă de diversitate, educarea gustului estetic şi relaţionarea interactivă pe baza interdisciplinarităţii: istorie, literatură, artă, activităţi practice.

Puncte tari: interesul copiilor pentru tradiţiile locale, creaţiile literare şi artistice, cadre didactice bine pregătite, copii cu talente artistice deosebite, abilităţi de interrelaţionare pozitivă cu comunitatea locală.

Puncte slabe: cadru restrâns de resurse financiare.

Grup ţintă:

 • elevii din ciclul primar si gimnazial din judeţ
 • cadre didactice indrumă

Calendarul activităţilor :

 1. a) perioada de înscriere şi trimitere a lucrărilor :1 aprilie – 17 mai 2017
 2. b) desfăşurarea proiectului (organizarea expoziţiilor cu lucrările primite pe secţiuni şi jurizarea lor) 18 – 19 mai 2017;
 3. c) înmânarea diplomelor:până la 31 iulie 2017.

Locul  desfăşurării: Şcoala Gimnazială “Naum Râmniceanu” Corbi   

 

REGULAMENTUL  DE  DESFĂȘURARE

 Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului MECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.

Concursul județean de creație literară, creație plastică se adresează tuturor elevilor din ciclul primar şi gimnazial din județ .

În mod explicit, obiectivele concursului le vor constitui dezvoltarea și stimularea potențialului elevilor pentru activități artistice, literare  prin valorizarea cunoștințelor despre tradiție și cultură românească în vederea dezvoltării personale și adaptării la o societate actuală aflată într-o permanentă schimbare.

Echipa de proiect este formată din:

Membrii organizatori:

 1. Prof. înv. primar Petruţa Tatiana Crăciun
 2. Prof. înv. primar Daniela Codruţa Moisescu
 3. Prof. Carmen Cristina Ghiniţă

Lansarea concursului se va face în data de 01.03. 2017 pe site-ul școlii http://www.scoalanaumramniceanu.ro ,  pe site-ul www.didactic.ro, pe site-ul Primăriei Corbi http://www.primariacorbi.com.

Concursul are două secţiuni:

 • Secţiunea I, Creaţie literară –„Localitatea natală – izvor de cultură”: poezii, compuneri, minieseuri.Tematica o reprezintă orizontul local (legende despre elemente istorico-geografice, descrierea unor atracţii turistice, tradiții și obiceiuri, port popular si folclor) şi personalităţi cultural-ştiinţifice din zonă. (Doar pentru elevii claselor a II-a – a VIII-a)
 • Creaţiile literare ale elevilor (eseuri, compuneri, versuri), scrise de mână (maximum două pagini A4 ), trebuie să respecte tematica şi să poarte amprenta originalităţii . Sub text, dreapta jos, se va preciza  autorul (numele şi prenumele elevului), clasa, şcoala, localitatea/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
 • Secţiunea a II-a, Creaţie plastică:
 • Compoziţiile plastice (desen, pictură, colaj) trebuie să respecte tema dată –„Localitatea natală – izvor de cultură” , să fie pe suport A 4, utilizându-se materiale şi tehnici de lucru la alegere ( se admit şi lucrări tridimensionale). Lucrările vor avea pe verso, în dreapta jos o etichetă de forma:
Prenumele și numele elevului:

Clasa:

Şcoala:

Localitatea:

Judeţul:

Profesor coordonator:

 Înscrierea participanților la concurs şi trimiterea lucrărilor vor avea loc în perioada 1.04.2017 – 15.05.2017. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pe secţiune realizate de către elevii săi.  Lucrările trebuie să se încadreze in tematica concursului şi  să respecte caracteristicile  secţiunii alese/secţiunilor alese.

Lucrările împreună cu Fişa de înscriere și Acordul de parteneriat, semnat şi ştampilat, se trimit prin poștă până pe data de 17 mai 2017, (data poştei) la adresa:

Școala Gimnazială “Naum Râmniceanu” Corbi,  Strada Voicu Corvin, Nr. 240, Cod poștal 117285,  localitate  Corbi, județul Argeş.

Pentru Concursul judeţean -„ Localitatea natală – izvor de cultură”

Evaluarea lucrărilor  se va realiza până la data de 31 mai 2017. În vederea evaluării lucrărilor se vor constitui 2 comisii de evaluare separate, câte una pentru fiecare secţiune.

Criterii de evaluare:

– SECȚIUNEA I – CREAȚIE LITERARĂ: se vor puncta valoarea literar-artistica a temei, expresivitatea, modul de redactare a lucrării cât şi modul de prezentare.

– SECȚIUNEA A II-A –  (DESENE / PICTURA/ COLAJE)- se vor puncta modalitatea şi mijloacele de realizare a lucrării, impactul vizual şi mesajul transmis, varietatea tehnicilor de lucru cât şi originalitatea lucrării.

Toate secţiunile se desfășoară cu participare indirectă.

Concursul este gratuit, nepercepându-se niciun fel de taxă.

Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de copii. Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc criteriile de participare. NU se admit contestații. NU se restituie lucrările copiilor participanți (acestea vor face parte din portofoliul proiectului).

Premiile acordate    :    Profesorii coordonatori vor primi diplome de participare , iar elevii participanţi vor primi diplome de premiere, dupa caz.

Diplomele, Acordul de parteneriat vor fi trimise cadrelor didactice participante prin poșta până la data de 31 iulie 2017.

Cheltuielile de organizare și desfășurare a concursului vor fi suportate din fonduri proprii de către organizatori, care au libertatea de a-și găsi sponsori pentru cheltuielile necesare desfășurării concursului. Școala organizatoare va realiza activități de diseminare a proiectului educațional prin diverse activități (comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane, articole în presă, reviste școlare).

Rezultate :  – realizarea de C.D.-uri şi fotografii digitale, expozitii.

– formarea  şi dezvoltarea unui comportament civic responsabil faţă de universul de valori spirituale al localităţii natale, prin implicarea laturilor cognitive, afective şi psiho-motorii într-un mod armonios,  în desfăşurarea activităţilor proiectului

 1. EVALUARE: – realizarea de C.D.-uri şi fotografii digitale, expozitii, portofoliul proiectului

– aplicarea unui chestionar de opinii referitor la impactul derulării proiectului    educativ – concurs asupra participanţilor direcţi şi indirecţi.

 Echipa de proiect este formată din:

Membrii organizatori:

 1. Prof. înv. primar Petruţa Tatiana Crăciun
 2. Prof. înv. primar Daniela Codruţa Moisescu
 3. Prof. Carmen Cristina Ghiniţă

  FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 
CONCURS JUDEŢEAN « LOCALITATEA NATALĂ , IZVOR DE CULTURĂ »

 EDIŢIA I – mai 2017

 

ŞCOALA: ………………………………………………………………..

CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: ……………………………….

LOCALITATEA / JUDEŢUL: ………………………………………….

Adresa: …………………………………………………………

 

Nr. crt. Numele și prenumele elevului Clasa Secțiunea

 

       
       
       
       
       
       

   Semnătura cadrului didactic îndrumător,

Școala Gimnazială “Naum Râmniceanu” Corbi                         Școala Gimnazială…………..

Nr.              din                                                                                 Nr.              din

 ACORD DE PARTENERIAT
în cadrul Concursului judeţean « LOCALITATEA NATALĂ , IZVOR DE CULTURĂ »

Părţile contractante:

 1. Școala Gimnazială „ Naum Râmniceanu” Corbi ”, judeţul Argeş, reprezentată prin director, prof. Ghiniță Cristina- Carmen şi prof. pentru învățământul primar: Petruţa Tatiana Crăciun și Daniela Codruţa Moisescu, coordonatoarele proiectului educaţional, « LOCALITATEA NATALĂ , IZVOR DE CULTURĂ», ediţia I, mai 2017, în calitate de aplicant

și

 1. Școala …………………………………………………., cu sediul în localitatea ……………………………….., judeţul ……………….., reprezentată prin ………………………………………………………. în calitate de partener.

Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea desfăşurării Concursului Judeţean de creaţie literară, creație plastică  « LOCALITATEA NATALĂ , IZVOR DE CULTURĂ » ediţia I, mai 2017.

Obligaţiile părţilor:

Aplicantul se obligă:

– Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;

– Să organizeze expoziţia cu lucrările primite;

– Să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor;

– Să distribuie diplomele elevilor premianţi.

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

– Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;

– Să pregătească elevii pentru activitate;

– Să selecteze lucrările care participă la concurs;

– Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului.

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării prezentului proiect educaţional.

Școala Gimnazială “Naum Râmniceanu”                      Școala Gimnazială……………………………………

Corbi  – Argeş

Director,

prof. Ghiniță Cristina- Carmen                                           Director,

Reclame

Despre MOISESCU DANIELA CODRUTA

INV. MOISESCU DANIELA CODRUTA
Imagine | Acest articol a fost publicat în SCOALA CORBI ARGES. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s